البته این قدرها هم هول نیستیم !! فقط برای عکس گذاشتیم و بعدش تا اطلاع ثانوی جمع کردیم !! چشمک