به نام خدا

 

مراحل ایجاد لخته پس از آسیب عروقی مثل بریدگی :

1-تجمع پلاکتی در محل آسیب و ایجاد توده و میخ پلاکتی  2- تبدیل مولکول محلول در آب فیبرینوژن به یک پروتئین رشته اى غیرمحلول در آب به نام فیبرین 3- ایجاد یک شبکه تورى مانند و گیر افتادن سلولهای خونی در آن 4- ایجاد لخته ( clot )  و بند آمدن خونریزی