وزیر غیر پزشک

به نام خدا


با توجه به استعفای وزیر بهداشت و الزام رئیس جمهور به معرفی وزیر جدید در سه ماه آینده ، اکنون بهترین فرصت برای معرفی وزیر غیر پزشک ولی مدیر و مدبر و پایان دادن به وزارت پزشکان براین وزارتخانه مثل همه جای دنیاست .


/ 0 نظر / 35 بازدید